توجه!

درصورت عدم ورود به سامانه، از طریق سامانه سرآمد بخش فناوری شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی و گروه تحصیلی خود را ارسال نماید در اسرع وقت مشکل حل خواهد شد